Åpning av samordnet søknad og rapportering 2020

22.04.2020 08.32.08

Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2020 er åpnet. Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20.

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

 
Hva skal rapporteres: 

1 Medlemstall og aktivitetstall. 

2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni).

3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni).

4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 

5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig. 

Medlemstall og Aktivitetstall: 

Medlemstall 

Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktive medlemmer inkludert medlemmer med funksjonsnedsettelse

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer. 

Aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse registreres som en egen linje under aktive medlemmer. Har man 10 aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse registres disse på egen linje, samtidig som de er en del av totalen på aktive medlemmer. 

Dvs: Har man 90 aktive medlemmer og 10 aktive med funkjsonsnedsettelse registreres tallene som følger: 100 aktive medlemmer, samtidig som man registrerer de 10 med funksjosnedsettelse i linjen under. Totalen vil fortsatt være 100 aktive medlemmer.

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: 
Barneidrettsansvarlig
Ansvarlig Politiattest

Start rapportering her

Har dere spørsmål?  

Ta kontakt med NIF Digital Support.  

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Funksjonshemmede , #Generelt