Søknadsordning - Støtte til sommercamper, samlinger ol. rettet mot barn og unge i 2020

08.06.2020 07.03.25

Hva

Gjennom å ha hentet inn eksterne midler for å styrke padletilbudet for barn og unge åpner vi for en søknadsordning der klubber har mulighet for å søke økonomisk støtte for aktiviteter rettet mot barn og unge opp til 19 år. Typiske eksempler vil være sommercamper, samlinger, UNG-kurs ol. rettet mot barn og unge. I ordningen vil vi vektlegge hvor mye padleaktivitet (antall deltakere og timer med aktivitet) som skapes for barn og unge. Midlene skal benyttes til nye eller en videreutvikling av eksisterende tiltak, ikke ordinær klubbdrift. Støtten er i første rekke ment å bidra til å skape aktivitet og bidra til å holde kostnadene nede for deltakerne, slik at ikke økonomiske barrierer hindrer for deltakelse på aktiviteten

Hvordan søke

Vi ønsker tilbakemelding fra de klubbene som har gjennomført, eller planlegger å gjennomføre sommercamper, samlinger ol. rettet mot barn og unge i 2020. Klubber som ønsker å ta del i ordningen må svare på et kort søknadsskjema og sende dette til post@padleforbundet.no innen søndag 25.juni. Vi oppfordrer samtlige klubber om å benytte seg av muligheten til å gi barn- og ungdomspadlingen et løft! Søknadsskjema skal ha blitt sendt til samtlige klubber på e-post, men kan fås ved en henvendelse til post@padleforbundet.no

Hva kan dekkes av midlene?

Dersom klubbene har spesielle kostnader for å realisere tiltakene, vil forbundet kunne gi støtte til å dekke disse kostnadene. For å kunne gi støtte må disse knyttes til konkrete kostnader klubbene har hatt, siden dette er midler der regnskap / bilag for kostnadene kan bli etterprøvd.

Typiske kostnader kan være:

  • Trenerkostnader / instruktørhonorar
  • Kost og losji
  • Transport av kajakker, utstyr og deltakere
  • Markedsføring som annonsering og noe forbruksvare.

Midlene kan ikke brukes til oppgradering av klubbens utstyrspark ved innkjøp av utstyr som kajakker, årer, vest, spruttrekk, reparasjon av utstyr eller tilsvarende. 

Kostnadene som vil kunne dekkes av forbundet for den enkelte klubb avhenger av antall klubber som søker støtte. Det er totalt satt av 175 000kr til ordningen 

Rapportering

Etter tiltaket er gjennomført må klubbene sende inn kortfattet rapporteringsskjema og legge ved bilder fra aktiviteten, samt kvitteringer for kjøp og eventuelle bilag for utbetalinger.

Vi tar gjerne artikler med tekst og bilde om vi kan dele på padling.no eller våre facebooksider om dette er tilgjengelig, men da må det også være sikre på samtykke til publisering av bilder.

Spørsmål rundt støtten kan rettes til martin@padleforbundet.no

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Ungdomspadling , #Generelt