Hva er Våttkort

Padleforbundets utdanningsstige heter Våttkort. Våttkort inneholder mange forskjellige padlekurs i ulike grener. All utdanning i Padleforbundet tar utgangspunkt i den enkelte padlers mestringsfølelse og motivasjon - uavhengig av gren og ambisjonsnivå.

Våttkort og Norges Padleforbund er en del av Norges Idrettsforbund og følger dermed rammeverket og kvalitetssikringen som ligger i Trenerløypa. Den er utviklet av Norges Idrettsforbund på oppdrag fra særforbundene, og skal sikre fellesidrettslige momenter i norsk trenerutdannelse.

Historien bak NPF Våttkort

NPF Våttkort er en fantastisk suksess, sommeren 2022 har vi delt ut rundt 200 000 Våttkort! Artikkelen er basert på en samtale med Thomas Pindard, utviklingsansvarlig hos Norges Padleforbund.

På 1990- og 2000-tallet kom det stadig bedre elvepadlerutstyr på markedet. Viktigst var kanskje at kajakkene ble kortere med mer volum og en fasong som taklet store dropper. Dette førte til at man begynte å padle veldig krevende elver med mye vann.

Vegg i vegg med Norges Dykkeforbund

Sportsdykking opplevde også alvorlige ulykker på denne tiden. Norges Padleforbund holdt til vegg i vegg med Dykkeforbundet. De var kommet litt lenger med HMS-arbeidet og inviterte oss inn i utfordringer og tankerekker. Etter hvert begynte det også å skje en del alvorlige ulykker under elvepadling, spesielt med utenlandske padleturister. Dette var bakgrunnen for at Thomas og andre ildsjeler begynte å diskutere om man trengte et eget utdanningssystem for kajakkpadlere.

Et utdanningssystem blir til

Rundt 2004 skrev Thomas en artikkel basert på en grundig gjennomgang av uhellene og ulykkene i elvekajakk. Det interessante her er at den er like aktuell i dag. Ved gjennomgang av ulykkene så vi flere fellesnevnere i forløpet av ulykken. Vi trengte helt klart et risikoreduserende utdanningssystem!

Den første utdanningsstigen

Arbeidet med den første utdanningsstigen startet på slutten av 1990-tallet. Det begynte med elvepadling og metodikken rundt sikkerheten. I starten trodde mange at vi skulle lage ett enkelt kurs, mens vi så for oss en stige av flere kurs. Vi satt derfor sammen kursene for elvepadling med en progresjon, slik at vi fikk en kursstige.

NPF Våttkort

Etter hvert vokste det også fram et behov for en egen kursstige for havpadling. Rammeverket fra elv fungerte, og vi kunne fylle på med innhold for havpadlere. Med det kom ideen om en samlet kursstige. NPF Våttkort ble lansert våren 2006. For sikre god og motiverende formidling av padlekompetanse var det viktig å etablere trenerkompetanse i de forskjellige nivåene. Det er kjempegøy å se at veldig mange ville holde Våttkortkurs. NPF har pr. i dag cirka 3500 padleledere fordelt på Aktivitetsledere, Turledere og Veiledere, som alle gjøre en fantastisk jobb for å spre motiverende og trygg padlekompetanse.

Dyktige samarbeidspartnere

NPF har hele tiden hatt dyktige og viktige samtale- og samarbeidspartnere, som for eksempel Idrettsforbundet, Idrettshøgskolen, Redningsselskapet, British Canoeing (nå BC, het tidligere British Canoe Union, BCU), European Paddle Pass (EPP), med flere. Det var og er viktig å holde dialogen inn mot det internasjonale miljøet, samtidig som vi hadde en god forankring i den norske frilufttradisjonen. Et bredt samarbeid med mange ulike aktører har vært en styrke med tanke på forankringen av Våttkort, samtidig som vi har fått gode og konstruktive innspill til utvikling.

HMS

Våttkortstigen har et stort sikkerhetsfokus, målet er at padlere skal oppleve aktiviteten som trygg og motiverende. Med rundt 200 000 Våttkort ute (sommeren 2022, antallet øker stadig) har vi et godt inntrykk av at modellen fungerer. Det er ingen alvorlige ulykker blant padlere som har Våttkort, men det er samtidig viktig med et kontinuerlig arbeid hvor vi holder oss oppdatert.

Grunnlaget for sikkerhetsarbeidet tar utgangspunkt i lovpålagte krav i «Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)», og «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)». I tillegg til å holde oss oppdaterte på padling, må vi holde oss oppdaterte på systematisk HMS-arbeid. Dette var det for eksempel fokus på under Veiledersamlingen i Gurvika våren 2022.

Åtte grener med Våttkort

I dag er det åtte ulike grener i Våttkortstigen: Flattvann, hav, elv, kano, polo, surfski, livredning ute og packraft. Livredning ute er utviklet i samarbeid med NTNU og Redningsselskapet. I tillegg arbeides det med å få på plass en stige for Stand Up Paddling (SUP). I tre av stigene - packraft, elv og kano - kommer det i tillegg et sikkerhetskurs mellom grunnkurs og teknikkurs. I utdanningsstigen er alle kurs og nivåer lagt opp slik at man kan gi seg på det nivået man selv er fornøyd med. Siden hver gren har en stige tilpasset grenens natur og utfordringer, så kan man ikke hoppe mellom kursene til de ulike grenene. Man må ta alle kursene i riktig rekkefølge for den grenen man ønsker å lære.

Oppdagende læring

Alle kursstigene er bygget opp slik at deltakeren får erfaringsbasert kunnskap. Gjennom oppdagende læring får man inn padleteknikken og forståelse for risiko. Man kan som kursleder for eksempel fortelle at det er kaldt i vannet, men deltakeren får inngående kjennskap til det ved selv å være i vannet og prøve selv. Når dette er lagt inn riktig i padleundervisningen opplever deltakerne både motivasjon og mestring.

Introkursene er risikoreduserende

Introkurset på 3-4 timer fungerer veldig bra. Innsikten og leken er veldig viktig når det kommer til aktiviteter på og i vannet, også for voksne! En interessant og gledelig oppdagelse ved gjennomgang av statistikken er at når det skjer alvorlige hendelser innen havpadling, så er det ikke involvert personer med Våttkort. Introkursene er helt klart risikoreduserende, og har man tatt det så er man godt i gang.

Kreves Våttkort når man skal leie?

Dersom en bedrift eller et lag skal leie ut kajakker, så er man som utleier ansvarlig for at den som leier har fått informasjon om eventuell risiko. Utleier har informasjonsplikt om den iboende risikoen det er å ferdes på sjøen, i vann og vassdrag. Mange aktører i Norge har valgt å imøtekomme denne informasjonsplikten ved å kreve Våttkort hos den som skal leie. Enkelte steder i landet er man nødt til å vise Våttkort for i det hele tatt å få leie kajakk.

Vårt samfunnsansvar

Innføringen og gjennomføringen av Våttkort gjennom snart 17 år er en svært viktig del av samfunnsansvaret Norges Padleforbund har. Via Våttkort åpner man en god kanal med padling rett til alle potensielle padlere, uansett om man er med i en padleklubb eller ikke. Vi er godt fornøyde med gjennomføringen og ringvirkningene av Våttkortstigen, spesielt at stigen understøtter sikkerhet, ansvarlig ferdsel og folkehelse.

Alle NPF Våttkort-kurs må tas i riktig i rekkefølge fra og med Grunnkurs. Anbefalt tidsperspektiv i er:

  1. sesong: Introduksjonskurs/Grunnkurs/Teknikkurs
  2. sesong: Aktivitetslederkurs
  3. sesong: Videregåendekurs
  4. sesong: Veilederkurs

Tidsperspektivet er veiledende. Det er opp til Veileder på hvert enkelt kurs å ta den endelige beslutningen om deltakeren er kvalifisert.