Meld inn avvik

Som i et ledd i systematisk (forebyggende) HMS-arbeid har Padleforbundet etablert et system for rapportering av uønskede hendelser. Skjemaet er tenkt brukt både for NPF, klubber og enkeltpersoner som opplever en uønsket hendelse.

Ved uønskede hendelser i klubb eller idrettslag er det viktig å merke seg at klubbene selv er ansvarlig for, og plikter til å behandle hendelser som oppstår i egen klubb. Innmelding av avvik til NPF er ikke tilstrekkelig behandling av avviket i klubbregi

Det finnes egne rutiner for trakassering/seksuell trakassering. Følg lenka: http://padling.no/helse-miljoe-og-sikkerhet/trakassering-og-overgrep/

Det kan være vanskelig å definere hva som skal meldes inn, men heller for mye enn for lite. Her må man vise litt skjønn, men det er ikke noe poeng å rapportere vanlige hendelser som ikke medfører mer enn hva man kan forvente når man f.eks går i land på et glatt svaberg.

Skjemaet er et ledd i et større system der de innrapporterte hendelsene blir behandlet, og tiltak iverksatt etter alvorlighetsgraden av hendelsen. Det er meningen å utgi statistikk og informasjon som skal være tilgjengelig på www.padling.no, slik at informasjonen kan komme til nytte for alle padlere. Innrapportert skjema behandles konfidensielt av sikkerhetsansvarlig i forbundet. Med tillatelse fra rapportør og involverte vil en anonymisert versjon av utvalgte svar gjøres offentlig.

Du vil bli bedt om å svare på 8 overordnede spørsmål, og du har muligheten til å gå tilbake i skjemaet for å rette dine svar. Skulle det være noen spørsmål som ikke kan besvares, går man videre i skjemaet uten å besvare det aktuelle spørsmålet.

Link til avviksskjema finner du her: https://www.vaattkort.no/Incident2/Create