Gjennom HMS-forskriften og Produktkontrolloven er vi pålagt å drive systematisk HMS arbeid i virksomheten. Hensikten er ikke å gjøre det vanskelig for folk å holde kurs eller klubbtreninger / turer, men å trygge aktiviteten ved at man sikrer at tilbyder har tenkt igjennom risikofaktorer ved tilbudet og imøtekommet dem med hensiktsmessige tiltak som reduserer sannsynligheten og konsekvensen, og dermed risikoen. Det er kravet om at dette arbeidet skal være systematisk risikoreduserende som er essensen i arbeidet.

NPFs visjon for HMS arbeidet: Ingen skal drukne!

NPF har følgende mål for HMS arbeidet:

HELSE

  • Fremme god fysisk og psykisk helse i organisasjonen
  • Fremme aktivitet både på vannet og på land.

MILJØ

  • Fremme et godt klima for samarbeid og utvikling hos enkeltindivider.
  • Bidra til at NPFs aktivitet har minimal negativ påvirkning på miljøet.

SIKKERHET

  • Forebygge helseskade og skade på utstyr som følge av NPFs aktivitet.
  • NPF skal være pådriver og nasjonal ressurs for videreutvikling av kompetanse og sikkerhet tilknyttet NPFs aktivitet.
  • NPFs anlegg skal til enhver tid være i forsvarlig stand
  • Egen HMS-plan for alle aktiviteter og arrangementer skal foreligge og godkjennes av HMS ansvarlig før aktiviteten/arrangementet gjennomføres.
  • Alle som padler skal få mulighet til å ta våttkortkurs gjennom klubb.