Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen

28.03.2023 16.54.00

Det foregår for tiden to forskningsprosjekter som berører Ro- og padleled Oslofjorden og dermed alle vi som padler i Oslofjorden.

Det første prosjektet heter Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen, og er et oppdrag fra Miljødirektoratet. Prosjektet ledes av Transportøkonomisk institutt og gjennomføres i samarbeid med Københavns universitet og Norges idrettshøgskole (NIH) i løpet av i 2022 og 2023.

Formålet med prosjektet er å kartlegge:

  • omfang og variasjon i friluftslivsbruk på Oslofjorden og i strandsonen fra svenskegrensen til grensen mot Agder gjennom et helt år
  • hva som fremmer og hemmer friluftslivsbruken blant ulike grupper i befolkningen
  • konflikter innen friluftslivet og mellom friluftslivsbrukere og andre brukergrupper.

Du kan (og bør) delta i forskningsprosjektet, dine erfaringer er viktige for å sikre:

  • økt tilgjengelighet til strandsonen og fjorden for alle
  • redusere konflikter mellom ulike aktivitets- og brukergrupper
  • sikre bedre kunnskap om hva friluftsliv på og langs Oslofjorden betyr for livskvalitet, helse og sosial inkludering.

Svarene på spørreskjemaet er anonyme. Klikk på lenken og du får tilgang til spørreskjemaet http://mpt.link/oslofjorden  

Obs! Det enkleste er å bruke PC når du svarer, undersøkelsen tar ca. 10 minutter. Les mer her: https://www.toi.no/prosjekt-friluftslivsbruk/

Artikkelen fortsetter under bildet

Friluftslivbruk av Oslofjorden og strandsonen


Resultater og kunnskap fra prosjektet vil bli allment tilgjengelig gjennom en rapport, publisert på Miljødirektoratets hjemmeside ved årsskiftet 2023, foredrag, artikler og oppslag i ulike media, undervisning og artikler i vitenskapelige tidsskrift.

Det andre prosjektet heter: Sustainable COASTal RECreation – the role and potential of voluntary organizations and civic engagement in coastal areas under pressure

Dette prosjektet ledes av Stiftelsen Telemarksforsking. Her vil feltarbeidet for det meste foregå i 2024, vi kommer tilbake med lenker og mer info når det er aktuelt. Det primære målet for prosjektet
er å bidra til bærekraftskifter gjennom en bedre forståelse av rollen og potensialet til frivillige organisasjoner og samfunnsengasjement i kystområder under press.

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord