Veilederkurs Hav

Veilederkurs hav

Hovedmål

Etter endt og bestått kurs skal deltakeren beherske planlegging og ledelse av padleaktivitet under krevende forutsetninger (5* farvann og forhold), og fylle veilederrollen som ressursperson og ambassadør, samt forstå veiledning som metode slik det generelt blir definert i norsk friluftsliv.

Delmål/Innhold

Kurset består av e-læringsmodul og tre helge-moduler.  E-læringsmodulen skal deltagerne gjennomføre før kurshelgene starter.  Rekkefølgen på helge-modulene og temaene tilpasses underveis i kurset for å utnytte rammeforutsetninger på kurssted. 

Deltagerne må mestre kompetansemål og ferdigheter fra videregående kurs  før man starter på veilederkurs.  Det vil si å kunne ferdes med overskudd av kapasitet i 4* farvann og forhold.  Første helg gjøres avsjekk om deltagernes ferdigheter er tilfredstillende.  Kurset går på 4* - 5 * farvann og forhold. Deler av kurset går i kaldt vær og i mørke.

Gruppedynamikk og gruppeledelse står sentralt, deltakerne ansvarliggjøres og forventes å kunne drive gode gruppeprosesser gjennom hele kurset. 

Veilederrollen

Veilederen forventes å være ressursperson og ambassadør som fremmer havpadling i NPF, klubb og i padlemiljøet generelt.  Med dette forstås blant annet å yte bidrag til gode gruppeprosesser innen rekruttering, aktivitet og sikkerhet og støtte opp under NPF sin til en hver tid gjeldende virksomhetsplan og policy.  Veilederen skal også kunne planlegge, gjennomføre og evaluere kurs på de forskjellige nivåene i kursstigen for havpadling.

Organisasjonslære

Veilederen skal forstå idrettens formelle organisasjonsledd, herunder NPF sine organer og utviklingsprosesser.

Kursstigen og våttkortsystemet

Veilederen skal ha inngående kunnskap om kursstigens målsetninger og innhold og kunne planlegge og bidra i videreutviklingsprosesser for disse.

Arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofil

Veilederen skal forstå og utføre arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofilering  som verktøy for egen rolleforståelse, ferdighetsutvikling og progresjon gjennom kurset, og som metode for veiledning og utvikling av padlere.

Ledelse

Veilederen skal ha inngående kunnskap i situasjonsbestemt ledelse og skal kunne bruke og undervise dette effektivt videre til bruk i tur-, kurs- og annen aktivitetsplanlegging, til organisering og ledelse av aktivitet i forskjellige farvann og forhold, og til risikostyring og hensiktsmessig bruk av utstyr.  Veilederen skal forstå gruppedynamikk og gruppeledelse og forventes selv å kunne fasilitere og bidra i gode gruppeprosesser gjennom kurset. 

Pedagogikk

Veilederen skal forstå og beherske veiledning og andre undervisningsmetoder, med utgangspunkt i oppdagende læring som pedagogisk plattform.  Veilederen skal forstå og beherske plattformen, og annen undervisningsmetodikk, til organisering, ledelse og gjennomføring av padleaktivitet hvor deltagernes aktivitet står i fokus.

Generell treningslære

Temaet integreres i det praktiske padleopplegget og retter seg mot aktivitetsvalg, anatomi og styrke, skadeforebygging/restituering, utholdenhet, bevegelighet, teknikktreningsmetoder og veiledning.  Veilederen skal forstå og beherske relevante ferdigheter, og fremstå som et godt øvingsbilde for kursdeltakere.

Sikkerhet og HMS-metodikk

Veilederen skal ha inngående kunnskap i risikostyring og HMS-arbeid og skal kunne kvalitetssikre HMS-rutiner for havpadling.  Veilederen skal ha inngående kunnskap om kartlegging og gradering av risikomomenter i Stjernesystemet relatert til farvann og forhold og skal kunne utføre og formidle gradering for å tilpasse og gjennomføre padleaktivitet.

Trygghet i vann

Veilederen skal forstå og beherske trygghet på, i og ved vann og ha tilstrekkelig kapasitet som leder i 5* farvann og forhold.  Her inngår tekniske padleferdigheter, svømming med utstyr, alternative redningsmetoder fra land og fra kajakk samt ledelsesstrategier og metoder.  Veilederen skal kunne fremstå som et godt øvingsbilde for kursdeltakere.

Sjømannskap

Veilederen skal kunne utføre aktivitetsplanlegging og navigasjon med forståelse for farvann og forhold og beherske organisering, ledelse og ferdsel i kajakk i krevende forhold.

Kystfriluftsliv
Veilederen skal forstå padling som friluftslivsaktivitet, og skal kunne skape fokus på gode padle- og naturopplevelser som ivaretar prinsipper for sporløs ferdsel etter allemannsretten.

Førstehjelp

Veilederen skal forstå og kunne utføre generell førstehjelp relatert til maritimt miljø og kystfriluftsliv.

Krav til deltakelse

Videregående kurs hav.

Deltagerne må mestre kompetansemål og ferdigheter fra videregående kurs  før man starter på veilederkurs.  Det vil si å kunne ferdes med overskudd av kapasitet i 4* farvann og forhold.  Første helg gjøres avsjekk om deltagernes ferdigheter er tilfredstillende.  Kurset går på 4* - 5 * farvann og forhold. Deler av kurset går i kaldt vær og i mørke.

For å delta på dette kurset må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Padleforbund.    

Varighet

Del 1: 16 timer (en helg).
Del 2: 16 timer (en helg).
Del 3: 24 timer (en helg pluss en dag).

Det er påregnelig at oppmøte vil være fredag kveld på del 1 og 2 for å kunne starte tidlig dagen etter.

Organisering

Kurset består av e-læringsmodul og tre helge-moduler.  Størsteparten av teoretisk pensum for veiledning dekkes i e-læringsmodulen som deltagerne skal gjennomføre før kurshelgene starter. 

Lenke:  Kurs: Trener 3 Hav - Webinar (nif.no)

Rekkefølgen på helge-modulene og temaene tilpasses underveis i kurset for å utnytte rammeforutsetninger på kurssted. 

Gruppedynamikk og gruppeledelse står sentralt, deltakerne ansvarliggjøres og forventes å kunne drive gode gruppeprosesser gjennom hele kurset.  Det må i tillegg påregnes egen- og gruppearbeid samt egentrening mellom kurshelgene.  

I forbindelse med implementeringen av Trenerløypa i Våttkortstigen er det fra 2017 innført krav til dokumentert praksis for deltakerne etter siste kurshelg på videregåendekurs. Deltakerne må fylle praksis med 90 timer. Eksempel på praksis kan være å avholde kurs, lede turer eller avholde treninger.

Mer informasjon om gjennomføring av praksis kommer på kurset.

Evaluering

Kurslærerne foretar løpende oppfølging og evaluering av deltakerne under kurset, se også beskrivelse til “Krav til deltagelse".

Kompetansemålene er likestilt. Det tekniske ferdighetsnivået og personlig egnethet skal oppfylle kravene. 

Kursarrangør

Norges Padleforbund (NPF).

Kurslærer

Veiledere oppnevnt av Norges Padleforbund.

Økonomi

-

Kommentar

Etter endt kurs skal deltakerne kunne fungere som veileder i 5* farvann og forhold, kurset har progresjon mot dette målet.

LITTERATUR til kurset

- Effective leadership in adventure programming: Priest and Gass 3.rd. edition
- E-læring: Kurs: Trener 3 Hav - Webinar (nif.no)
- HMS-arbeidsdokument, Padleforbundet
- Vattkortstigen, Padleforbundet

Anbefalt:
Coaching handbook: British Canoe Union