Videregåendekurs Kano

Videregåendekurs Kano

Hovedmål

Deltakeren lærer å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. Etter endt kurs er deltakeren i stand til å være et selvstendig medlem av ei gruppe på utsatte turer samt kvalifisert til å planlegge og avholde teknikkurs kano.

Innhold

Kurset er lagt opp som to helgeturer. Aktuelle deltakere må være i stand til padle strømmende vann og stryk, grad I-II.

Det er en progresjon i kurset mot at deltakeren skal lære å padle elv grad II-III i åpen kano. Teknisk konsentrer kurset seg om tekniske ferdigheter knyttet til teknikkurs Kano. Det forutsettes derfor at deltakerne er istand til å gjennomføre teknikk i kano tilsvarende teknikkurset under utsatte forhold.

Følgende momenter er sentrale i læringsprosessen:

  • Planlegging: hvor går turen, risiko, utstyr etc.
  • Pakking av kano
  • Synfaring og vurdering av risikomomenter i strømmende vann og stryk grad II-III.
  • Padleteknikk i stryk grad II-III.
  • Gruppedynamikk: ulike roller og rollefordeling i gruppa.
  • Friluftsliv

Del 1 - første helg

Arbeidskravsanalyse og Kapasitetsanalyse. Iløpet av disse to dagene går man blant annet gjennom en arbeidskravsanalyse for kanopadling i elv grad II-III. Deltakerne får innsikt i arbeidskravsanalysen da dette bidrar til en bevisstgjøring av de forskjellige elementene innen kanopadling i elv. På grunnlag av denne skal det settes opp en kapasitetsanalyse blant annet knyttet til teknikk og tekniske ferdigheter knyttet til teknikkurs kano for hver enkelt deltaker. Denne danner igjen grunnlaget for hva utøveren skal trene på under Del 2 av kurset.

Sikkerhet og risikovurdering. Underveis skal deltakerne også få gjøre egne vurderinger av stryk og få sjansen til å være først igjennom. Her blir sikring av hverandre et vesentlig poeng. På denne delen skal det ikke padles elver som er friskere enn grad II. I denne prosessen er gruppedynamikk sentralt. Deltakeren vennes til å bistå og sikre andre medlemmer i gruppa.

Måletmed Del I er altså å få oversikt over deltakernes sterke og svake sider slik at deltakeren har noe å jobbe med i Del II frem mot Del III hvor man padler elv grad II-III.

Del 2 - Egenaktivitet mellom første og andre helg

Helgene blir gjennomført med noen måneders mellomrom. I denne perioden forventes det at deltakeren trener på eventuelle momenter som er påpekt på den første helgen slik at en progresjon nås.

Loggføring av minst 10 turdager i perioden mellom Del I og Del III. Turene må inneholde elementer av stryk opp mot grad II-III. Av disse 10 dagsturene skal 5 foregå i forskjellige vassdrag. Når deltakerne loggfører turene er det viktig at man noterer eget rutevalg ved vanskelige partier og hvordan dette gikk. I tillegg kan man ta med spesielle hendelser både med tanke på seg selv og andre man padler sammen med.

Målet med dette er at utøveren skal bli seg selv bevisst på hva man foretar seg og hvorfor, samtidig som man fokuserer på hva som skjer med de andre gruppemedlemmene. Det som ligger til grunn for dette er at mye av nivåhevningen finner sted under Del II av kurset.

Del3 - Andre helg

Fokus på grad II-III. Arbeidskravsanalysen og den enkelte deltakers kapasitetsanalyse finnes frem igjen. Dette settes sammen med en nivåhevning. I løpet av helgen padles en tur på elv der grad III elementer inngår.

Teknisk skal utøveren være i stand til å padle elv med grad III elementer sikkert. I dette ligger at utøveren mestrer strykene som padles og utviser en forståelse av de forskjellige partiene.

Prøvingen av tekniske ferdigheter under del 3 er knyttet til teknikkurs kano, der det tas sikte på at deltakerne er i stand til å gjennomføre momentene i teknikkurs kano under utsatte forhold. Prøvingen utføres under utsatte forhold for å sikre at deltakerne besitter tilstrekelige tekniske ferdigheter for å planlegge og gjennomføre teknikkurs kano.

Taktisk stilles det noe lavere krav til utøveren. Det forventes ikke at hver og en skal være i stand til å ha fullstendig oversikt over alle situasjoner under padling. Det er imidlertid viktig at alle er fokusert på å sikre hverandre når uforutsette situasjoner oppstår. Med dette menes at man skal kunne sikre hverandre med line fra land etter synfaringer der dette er nødvendig.

Gruppedynamikk er sentralt knyttet til gjennomføringen av tekniske, taktiske og sikerhetsmessige momenter. Deltakere som består kurset er kvalifisert til turledere samt til å planlegge og avholde teknikkurs kano.

Krav til deltakelse

Bestått aktivitetslederkurs kano

Varighet

Fire dager fordelt over to helger.

Organisering

-

Evaluering

Veileder foretar løpende evaluering og oppfølging av deltakeren under kurset. Det foretas en individuell vurdering av hver deltaker ved avslutning av del 1, som danner grunnlag for egenaktiviteten under del 2. Ved avslutning av del 3 gjennomføres sluttevaluering av hver enkelt deltaker.

Kurs-arrangør

NPF

Kurslærer

Veiledere i Norges Padleforbund.

Økonomi

-

Kommentar

Det er viktig å merke seg at kurset skal lære deltakeren å mestre padling i åpen kano i elv med grad III elementer. Det betyr at det er en progresjon mot dette i kurset.

Det stilles krav til at deltakere ved kurset stiller med kanoer som er egnet for kanopadling i elv, grad II-III. Kanoene må være utstyrt med spruttrekk eller flyteposer.